Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

TECHNIK WETERYNARII

Kurs kwalifikacji zawodowych

Kwalifikacja RL.10 – Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
Kwalifikacja RL.11 – Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Nasze atuty:

 • Kształcimy w zawodzie technik weterynarii od 1995 roku.
 • Wartościowe merytorycznie zajęcia w atrakcyjnej formie.
 • Kkadra złożona z praktykujących lekarzy weterynarii, którzy dzielą się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim doświadczeniem.
 • Priorytetowe podejście do kształcenia praktycznego.

Cel kursu:

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu:

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt,
 • badania zwierząt,
 • pomocy lekarzowi weterynarii przy leczeniu zwierząt,
 • pełnienia nadzoru weterynaryjnego nad żywnością.

Miejsca pracy:

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów można rozpocząć własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie jako:

 • technik weterynarii, asystent weterynaryjny m.in. w lecznicach i schroniskach dla zwierząt oraz ogrodach zoologicznych,
 • laborant weterynaryjny,
 • weterynaryjny kontroler sanitarny, kontroler higieny mięsa w zakładach przetwórstwa mięsnego, fermach i gospodarstwach hodowlanych.

Informacje ogólne:

 • Kurs obejmuje 1100 godzin dydaktycznych.
 • Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według programu opierającego się na realizacji obowiązującej podstawy programowej.
 • Zajęcia w formie teoretycznej odbywają się średnio co 2 tygodnie (piątek po południu - sobota), zajęcia w formie praktycznej realizowane są w czwartki po południu.
 • Możliwość realizowania części zajęć poprzez platformę e-learningową.

Praktyczna nauka zawodu:

 • na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW
 • w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym
 • na fermach trzody chlewnej i fermach bydła
 • w hodowlach koni
 • w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu"

Wymagania względem uczestników:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • Ukończenie 18-go roku życia,
 • posiadanie wykształcenia średniego,
 • brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu.

Egzamin:

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Każdy egzamin składa się z części pisemnej oraz praktycznej (także z wykonaniem).

Informacje dodatkowe:

 • Na prośbę uczestnika kursu wydawane będą stosowne zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.
 • Rekrutacja na podstawie złożonych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ramowy plan zajęć

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
  • Działalność gospodarcza w weterynarii
  • Język obcy w weterynarii
  • Przepisy ruchu drogowego
  • Anatomia i fizjologia zwierząt
  • Chów, hodowla i inseminacja zwierząt
  • Diagnostyka weterynaryjna
  • Choroby i pielęgnacja zwierząt
  • Kontrola i nadzór weterynaryjny

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
  • Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
  • Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych
  • Analityka weterynaryjna
  • Zabiegi weterynaryjne
  • Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce

Trzy warianty cenowe

360 zł

15 dogodnych rat

2650 zł

2 dogodne raty

5250 zł

Opłata jednorazowa