Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

TECHNIK WETERYNARII

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – Formuła 2019

Kwalifikacja ROL.11 – Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
Kwalifikacja ROL.12 – Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Nasze atuty:

 • kształcimy w zawodzie technik weterynarii od 1995 roku
 • wartościowe merytorycznie zajęcia w atrakcyjnej formie
 • kadra złożona z praktykujących lekarzy weterynarii, którzy dzielą się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim doświadczeniem
 • priorytetowe podejście do kształcenia praktycznego

Cel kursu:

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu:

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt
 • badania zwierząt
 • pomocy lekarzowi weterynarii przy leczeniu zwierząt
 • pełnienia nadzoru weterynaryjnego nad żywnością

Miejsca pracy:

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów można rozpocząć własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie jako:

 • technik weterynarii, asystent weterynaryjny m.in. w lecznicach i schroniskach dla zwierząt, ogrodach zoologicznych oraz laboratoriach weterynaryjnych
 • weterynaryjny kontroler sanitarny, kontroler higieny mięsa w zakładach przetwórstwa mięsnego, fermach i gospodarstwach hodowlanych

Informacje ogólne:

 • kurs obejmuje 800 godzin dydaktycznych w kształceniu teoretycznym i 500 godzin w kształceniu praktycznym
 • kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według obowiązującej podstawy programowej z 2019 r.
 • zajęcia odbywają się w czwartki i piątki po południu oraz w soboty
 • kształcenie realizowane jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w piątki i soboty w czasie rzeczywistym)

Naszymi partnerami są:

 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
 • Warszawski Ogród Zoologiczny
 • fermy trzody chlewnej oraz bydła
 • hodowle koni
 • Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu”

Praktyczną naukę zawodu organizujemy we współpracy z naszymi partnerami uwzględniając możliwości przyjęcia słuchaczy w danym czasie.

Wymagania względem uczestników:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • ukończenie 18-go roku życia
 • posiadanie wykształcenia średniego
 • brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu

Egzamin:

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminów zawodowych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i OKE Warszawa. Każdy egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej (także z wykonaniem).

Informacje dodatkowe:

 • na prośbę uczestnika kursu wydawane będą stosowne zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji
 • rekrutacja na podstawie złożonych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń

Plan nauczania

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
  • bezpieczeństwo i higiena pracy w weterynarii
  • język angielski w chowie zwierząt
  • przepisy ruchu drogowego
  • anatomia i fizjologia zwierząt
  • chów zwierząt
  • rozród i inseminacja zwierząt
  • język angielski w weterynarii
  • profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
  • diagnostyka weterynaryjna
  • kontrola i nadzór weterynaryjny

 • Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
  • anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
  • chów zwierząt w praktyce
  • rozród zwierząt w praktyce
  • diagnostyka weterynaryjna w praktyce
  • zabiegi weterynaryjne
  • kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce

Trzy warianty cenowe (edycja 2020)

360 zł

18 dogodnych rat

1600 zł

4 dogodne raty

6300 zł

Opłata jednorazowa