Technik weterynarii

Podczas 4-letniej nauki w szkole słuchacze nabywają umiejętności jak pomagać lekarzowi weterynarii w zwalczaniu chorób zwierząt, jak kontrolować stan zdrowotny i higieniczny zwierząt a także nabywają umiejętności wykonywania zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz wiedzę z zakresu pełnienia nadzoru sanitarno-weterynaryjnego.

Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe odbywają się m.in.: na wydziałach SGGW w Warszawie (np. Klinika Małych Zwierząt, Klinika Koni, prosektorium), w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, na fermach trzody chlewnej i fermach bydła oraz lecznicach weterynaryjnych w Warszawie.

Absolwenci szkoły mogą znaleźć zatrudnienie jako pomoc lekarza weterynarii, m.in. w lecznicach i schroniskach dla zwierząt oraz ogrodach zoologicznych. Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność, pracować w zakładach przetwórstwa mięsnego czy fermach i  gospodarstwach hodowlanych.

Zawody dostępne dla absolwenta naszej szkoły to m.in.: technik weterynarii, asystent weterynaryjny, weterynaryjny kontroler sanitarny, laborant weterynaryjny, kontroler higieny mięsa.


INFORMACJA O KSZTAŁCENIU

TECHNIKA WETERYNARII

PO REFORMIE OŚWIATOWEJ

  1. 1. CZY BĘDZIE TRUDNIEJ?

Porównując „stary” i „nowy” system edukacji może wydawać się, że w najbliższych latach będzie trudniej:

– uczniowie zamiast jednego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe będą mieli trzy egzaminy, w różnych latach edukacji

– jedna z części egzaminu będzie w formie praktycznej

– dopiero po zdaniu trzeciego egzaminu uzyskają tytuł technika weterynarii

– przedmioty zawodowe będą realizowane tylko do połowy czwartej klasy, czyli o semestr mniej niż dotychczas

– oprócz przedmiotów, które są w „starym” systemie pojawią się nowe, takie jak: analityka weterynaryjna, kontrola i nadzór weterynaryjny, język obcy w weterynarii

Można jednak na wyżej wymienione sprawy popatrzeć w ten sposób:

–  „stary” egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbywał się po maturze, obejmował całość materiału z czterech lat nauki !!! W systemie, który wchodzi, egzaminy są zaplanowane z małych partii materiału, ściśle ze sobą powiązanych i będę się odbywać od razu po zakończeniu danych przedmiotów

– „stary” egzamin miał również część praktyczną, w formie projektu pisemnego. Próg, wymagany do zdania egzaminu wynosił 75%!!! Dla części uczniów dużym problemem było napisanie obszernej pracy, zaś lepsze wyniki mogliby oni uzyskać wykonując manualnie zlecone czynności. „Nowe” egzaminy są szansą właśnie dla takich osób!

–  warunkiem uzyskania tytułu technika weterynarii jest rzeczywiście zdanie wszystkich 3 egzaminów zawodowych, jednak po każdym z nich uczeń otrzymuje dyplom potwierdzający zdobycie konkretnej kwalifikacji, czego do tej pory nie było. W poprzednim systemie w przypadku nie zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczeń musiał czekać rok na możliwość podjęcia ponownej próby i w tym czasie pozostawał bez tytułu. Przy „nowych” egzaminach uczeń będzie mieć możliwość znalezienia pracy na podstawie dyplomu z jednej kwalifikacji.

– nareszcie doczekaliśmy się takiej reformy, która umożliwiałaby zamknięcie edukacji zawodowej w połowie ostatniej klasy i skoncentrowanie się uczniów wyłącznie na przygotowaniach do matury!

– przedmiotów zawodowych będzie więcej niż było do tej pory. Przyczyną tego jest głównie podział dawnych zajęć praktycznych na konkretne przedmioty realizowane w kształceniu praktycznym np. analityka weterynaryjna, kontrola i nadzór weterynaryjny. Przedmioty te poświęcone są nabywaniu umiejętności przydatnych w konkretnym miejscu pracy. Przyszły pracodawca na podstawie analizy ocen ze świadectwa ukończenia szkoły będzie mógł wyciągnąć wnioski, jakie sprawności praktyczne ma najlepiej opanowane kandydat do pracy. Pojawił się również „ język obcy w weterynarii” – przedmiot o ogromnym znaczeniu w zintegrowanej Europie i Świecie coraz bardziej otwierającym swe rynki pracy.

  1. 2. PRZEDMIOTY ZAWODOWE ORAZ CZAS ICH REALIZACJI W CYKLU KSZTAŁCENIA
Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa
I II III IV
I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr
1 Działalność gospodarcza w weterynarii x x
2 Język obcy  w weterynarii x x
3 Przepisy ruchu drogowego x
4 Anatomia i fizjologia zwierząt x x Kwalifikacja 1
5 Chów, hodowla i inseminacja zwierząt x x x
6 Diagnostyka weterynaryjna x x x Kwalifikacja 2
7 Choroby i pielęgnacja zwierząt x x x
8 Administracja weterynaryjna x x Kwalifikacja 3
9 Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa x x
Przedmioty w kształceniu praktycznym
1 Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce x x Kwalifikacja 1
2 Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych x x x
3 Zabiegi weterynaryjne x x x Kwalifikacja 2
4 Analityka weterynaryjna x x
5 Kontrola i nadzór weterynaryjny x x Kwalifikacja 3

  1. 3. KWALIFIKACJE ORAZ TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Kwalifikacja 1 – Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt – egzamin pod koniec II klasy

Kwalifikacja 2 – Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych – egzamin pod koniec III klasy

Kwalifikacja 3 – Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej – egzamin w połowie IV klasy


   wróć do poprzedniej strony