uprawnienia pedagogiczne oraz kwalifikacje nauczycielskie

 

CEL

Celem studiów jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego** potrzebnego do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole oraz do pracy w instytucjach i placówkach należących do systemu oświaty. Studia z zakresu przygotowania pedagogicznego pozwolą efektywnie i kreatywnie kształcić i wychowywać uczniów w różnych typach szkół, na różnych poziomach edukacyjnych oraz pracować w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.
**Przez przygotowanie pedagogiczne, zgodnie z przepisami, rozumie się nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej (metodyki), nauczanych w wymiarze nie mniejszym nią 270 godzin oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.


KWALIFIKACJE DO PRACY

Studia nadają kwalifikacje do pracy  na stanowisku nauczyciela zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 oraz z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli mniemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

 

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć, a nieposiadających przygotowania psychologiczno – pedagogicznego oraz dydaktycznego do pracy w charakterze nauczyciela.

 

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • z pedagogiki ogólnej,
 • z podstaw dydaktyki ogólnej oraz innowacyjnych i alternatywnych metody pracy nauczyciela,
 • z teorii wychowania i treningu wychowawczego,
 • z psychologii ogólnej i społecznej,
 • z psychologii wychowawczej i rozwojowej,
 • z prawa i polityki oświatowej,
 • z kultury języka i emisji głosu
 • z rozwoju osobistego i zawodowego nauczyciela,
 • z etyki nauczyciela,
 • z komunikacji interpersonalnej,
 • z dydaktyki przedmiotu (humanistycznych, matematyczno- przyrodniczych lub artystycznych),
 • z metodyki opiekuńczo-wychowawczej,
 • z technologii informacyjnej w pracy nauczyciela
 • Praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin

Czas trwania: 3 semestry, 380 godzin + 150 godzin praktyk
Wstępny termin realizacji: październik 2015 – lipiec 2016r.
60 punktów ECTS


WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, nie częściej niż co dwa tygodnie – w piątki-od 16.00-20   i soboty lub w soboty i niedziele, w godzinach od 8.00 do 18.00.

Zajęcia w ramach 3-go semestru realizowane są także w lipcu, w dni powszednie.WARUNKI REKRUTACJI

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest wypełnienie internetowego formularza rekrutacyjnego ( będzie dostępny po rozpoczęciu rekrutacji) oraz złożenie ( najpóźniej w terminie 14 dni od momentu wypełnienia formularza rekrutacyjnego) kompletu dokumentów, tj.:

 • podania do J.M. Rektora CDV
 • ankiety osobowej
 • kserokopii dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych na I zjeździe)
 • dyplomu ukończenia studiów wyższych, zwracany po zakończeniu nauki (oryginał lub odpis – nie kserokopia!)
 • 2 zdjęć w formacie legitymacyjnym
 • potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej 200 zł
 • umowa o odpłatnościSPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty można składać:

osobiście lub za pośrednictwem poczty ( przesyłając listem poleconym) na adres siedziby:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 1. Kijowska 3, 03-738 Warszawa

Tel. 22/ 618-96-92

 

 

 

 

 

 

 

.

OPŁATY

Opłata za studia składa się z jednokrotnej, bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł oraz czesnego

Czesne za studia można wpłacać jednorazowo oraz w 3 lub w 9 ratach.

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:

Collegium Da Vinci

 1. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

91 1750 1019 0000 0000 1284 1493

w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko, nazwę kierunku oraz miasto w którym realizowane będą studia

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczącą pierwszego zjazdu oraz indywidualnego numeru subkonta do wpłat czesnego.

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne:

CZESNE PROMOCJA* 3 RATY 9 RAT
3600zł 3400zł  1200zł  400zł

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy wpłacie jednorazowej.   wróć do poprzedniej strony