Szkolenia dla nauczycieli, rad pedagogicznych

 

/podana ilość godzin to minimum dla danego tematu – możliwa kontynuacja, rozszerzenie zagadnienia/

 


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna


 1. Zaburzenia komunikacji jako jedna z kategorii specjalnych potrzeb edukacyjnych. 4 godziny
 2. Budowanie strategii pracy z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania/ praca całego zespołu nauczycieli. 8 godzin ( 2x 4 godziny)
 3. Psychologia konfliktów – mediacje, negocjacje. 8 godzin
 4. Aspekty psychologiczne w pracy z uczniami przejawiającymi zaburzone zachowania. 8 godzin
 5. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami? 8 godzin : mini wykład oraz ćwiczenia .


  Umiejętności wychowawcze nauczyciela

 

 1. Jak uatrakcyjnić wywiadówkę szkolną? Klimat wzajemnego zaufania. 12 godzin        ( cykle 3×4 godziny lub 2x 6godzin)
 2. Rodzice partnerami szkoły: autorytet nauczyciela. 8 godzin
 3. Sposoby przekazywania trudnych informacji. 6 godzin
  Prawidłowości rozwojowe okresu dojrzewania. 6 godzin
 4. Skuteczna komunikacja z nastolatkiem. 8 godzin
 5. Współpraca z rodzicami w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły. 8 godzin
 6. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. 7 godzin
 7. Rola i zadania wychowawcy. 5 godzin
 8. Efektywna komunikacja z klasą/grupą. 6 godzin
 9. Trudne zachowania ucznia, trudne sytuacje w klasie. 8 godzin
 10. Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów? 8 godzin
 11. Negatywne emocje u młodzieży – jak sobie z nimi radzić? Jak wspierać ucznia ? 6 godzin
 12. Dyscyplina w klasie. 6 godzin
 13. Klasa jako środowisko motywujące uczniów do nauki, pracy./ klasa jako grupa , integracja grupy/ 8 godzin
 14. Mediacje w środowisku szkolnym jako sposób rozwiązywania konfliktów.             8 godzin (jednorazowo lub w cyklach 2×4 godziny)
 15. Najpierw jasne reguły gry – reguły nauczyciela: 6 godzin
 16. Jak efektywnie porozumiewać się z rodzicami? 8 godzin
 17. Wspieranie dzieci nieśmiałych i wrażliwych: 6 godzin
 18. Przemoc i zachowania agresywne w grupie rówieśniczej, sposoby przeciwdziałania 10 godzin
 19. Problemy wychowawcze, jak je rozwiązywać i jak sobie z nimi radzić?. 10 godzin
 20. Umiejętności ułatwiające nawiązywanie kontaktów – praca zespołowa. 10 godzin
 21. Interwencja /planowe działanie : reagowanie na zachowania agresywne uczniów. 10 godzin
 22. Wiedza o uczniu a skuteczność motywowania: 8 godzin (jednorazowo lub w cyklu 2x 4 godziny)
 23. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego i otwartego prezentowania własnych opinii. 10 godzin
 24. Wspieranie kompetencji społecznych nauczyciela, komunikacja interpersonalna w szkole.

 Kompetencje interpersonalne nauczyciela

 

 1. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych. 12 godzin
 2. Wykorzystanie umiejętności terapeutycznych przez nauczyciela. 12 godzin
 3. Trening skutecznej komunikacji z uczniem. 12 godzin
 4. Wiedza czy umiejętności? – czego bardziej potrzebuje uczeń? 6 godzin
 5. Etyka zawodu nauczyciela. 6 godzin
 6. Warsztat komunikacji. 8 godzin
 7. Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?   8 godzin
 8. Wskazówki do nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z rodzicami. 5 godzin
 9. Trudni uczniowie, rodzice, współpracownicy. 8 godzin
 10. Poczucie własnej wartości – jak budować i wzmacniać wiarę w siebie i swoje możliwości. 8 godzin
 11. Budowanie autorytetu nauczyciela. 6 godzin
 12. Czynniki wpływające na profesjonalizm nauczyciela/ budowanie autorytetu , umiejętność stawiania celów wychowawczych, rozwiązywanie problemów wychowawczych: umiejętność pracy z grupą , z indywidualnym uczniem. 10 godzin
 13. Wypalenie zawodowe nauczyciela: przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.         5 godzin
 14. Asertywność w pracy. 8 godzin
 15. Indywidualne umiejętności radzenia sobie ze stresem. 6 godzin
 16. Umiejętność pracy w zespole /umiejętności komunikacyjne, blokady komunikacyjne/. 6 godzin
 17. Efektywna komunikacja interpersonalna skuteczna w wychowaniu. 7 godzin
 18. Jak zrozumieć świat nastolatka? 6 godzin
 19. Nabywanie umiejętności asertywnego zachowania, w celu precyzowania oczekiwań, obrony własnego stanowiska i wyznaczania granic w kontakcie z rozmówcą. 10 godzin
 20. Wychowawca jako lider zespołu klasowego. Budowanie autorytetu wychowawcy. 6 godzin
 21. Wychowawca jako Przewodnik i Mistrz. Budowanie zespołu klasowego. 6 godzin
 22. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w obszarze porozumiewania się z uczniem: język ,, ja ,, ; skuteczne stawianie granic; radzenie sobie z krytyką ; aktywne słuchanie. 10 godzin ( jednorazowo lub w cyklu 2×5 godzin)
 23. Poradnictwo, wsparcie, doradztwo: ćwiczenie umiejętności niezbędnych dla współpracy z rodzicami. 6 godzin
 24. Co to znaczy udzielić wsparcia przez nauczycieli – uczniom w obliczu trudnych sytuacji rodzinnych?? 7 godzin
 25. Wypracowanie asertywnych form komunikacji. 6 godzin
 26. Nabywanie umiejętności asertywnego zachowania, w celu precyzowania oczekiwań, obrony własnego stanowiska i wyznaczania granic w kontakcie z rozmówcą. 10 godzin (jednorazowo lub w cyklu 2×5 godzin)
 27. Zasady zachowań wobec nacisku ze strony rodziców lub nauczycieli – gdy zwykła odmowa nie wystarcza. 6 godzin
 28. Stawianie granic – asertywne sposoby reagowania wobec osób zdenerwowanych lub agresywnych. 6 godzin
 29. Zamiana ocen na opinie – komunikat „JA”. 5 godzin
 30. Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. 5 godzin

Grupy szkoleniowe:  10-14 osób, 15-20 osób

Cena szkolenia :   8-10 zł 1 godz./1 osoba


   wróć do poprzedniej strony