KURS KWALIFIKACYJNY DLA OŚWIATOWEJ KADRY KIEROWNICZEJ

Termin rozpoczęcie zajęć: grudzień 2014/ styczeń 2015 r.

Kursanci realizują 210-godzinny program MEN.

Opłata za  jednego uczestnika  1.800,00 PLN z możliwością rozłożenia na dwie raty.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje świadectwo na druku MEN, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą, wymagane przy ubieganiu się o stanowisko kierownicze w oświacie.

Zajęcia kursowe odbywają się w piątki (godz. 16 – 20)  i w soboty (godz. 8 – 14) we własnym budynku, nowocześnie wyposażonym,  przy ul. Kijowskiej 3.

Grupy:        12 – 15 osobowe

Każdy uczestnik kursu otrzymuje terminarz, tematykę zajęć oraz materiały pomocnicze.

Zajęcia są audytoryjne i w formach warsztatowych jak: prezentacje, symulacje, projektowanie.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Program kursu obejmuje treści związane z realizacją zadań oświatowej kadry kierowniczej.

CEL
Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego
zarządzania szkołą lub placówką oświatową, z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji.

ORGANIZACJA KURSU
Kurs przeznaczony jest dla dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli spełniających wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej

Potrzebne dokumenty:  dyplom ukończenia wyższej uczelni, zaświadczenie o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela, dowód tożsamości.

PLAN KURSU KWALIFIKACYJNEGO Z ZAKRESU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
wg programu MEN z sierpnia 1999 roku

LP BLOK TEMATYCZNY LICZBA GODZIN PRAKTYKA  KIEROWNICZA
ogółem wykład ćwicze-nia
1. Ogólna teoria organizacji i zarządzania 6 6
2. Prawo oświatowe 18 10 8
3. Psychologia w kierowaniu placówką oświatową 16 8 8
4. Kierowanie zmianą 12 2 10
5. Zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki 26 4 22
6. Kierowanie i administrowanie placówką oświatową 30 6 24
7. Projektowanie programu placówki oświatowej 40 4 36
8. Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemy edukacji 16 2 14
9. Placówka a środowisko lokalne 16 2 14
RAZEM: WYKŁADY  I ĆWICZENIA 180 44 136
10. Praktyka kierownicza 26 26
11. Seminarium dyplomowe 4
RAZEM 210 44 136 26

   wróć do poprzedniej strony