KURS Z ZAKRESY TYFLOPEDAGOGIKI

Termin  rozpoczęcie zajęć:   listopad 2014 r.

Kurs trwa dwa semestry , zajęcia odbywają  się co dwa tygodnie, w piątki (16-20) i soboty (9-15)

Opłata za kurs: 2500 PLN z możliwością rozłożenia na 3 raty.

Liczba godzin zajęć wynosi 270, w tym:

– 85 godzin wykładów

– 185 godzin ćwiczeń audytoryjnych oraz warsztatów, takich jak np:

  • – prezentacje
  • – analizy zdarzeń
  • – symulacje
  • – projektowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej z osobami niedowidzącymi i słabowidzącymi.

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli i wychowawców pracujących w placówkach dla dzieci niewidomych i niedowidzących, którzy mają przygotowanie pedagogiczne, ale nie posiadają kwalifikacji specjalistycznych do pracy z dziećmi z defektami wzroku.

Celem kursu jest:

– wyposażenie uczestników kursu w wiedzę o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci niewidomych i niedowidzących oraz o ich trudnościach w przygotowaniu się do warunków szkolnych i internatowych;

– ukazanie swoistości procesu kształcenia dzieci niewidomych i niedowidzących w świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i tyflopedagogiki;

– kształcenie odpowiednich umiejętności psychoedukacyjnych uczestników kursu;

– ukazanie optymalnych zasad i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi rehabilitację dzieci z defektami wzroku.

.

Kursanci realizują program zajęć, zatwierdzony przez Kuratora Oświaty,zgodny z  program MEN,

który obejmuje moduły:

Semestr I

– Pedagogika specjalna

– Tyflopedagogika

– Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niedowidzących i słabowidzących

– Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku

– Rehabilitacja widzenia

Semestr II

– Orientacja w przestrzeni

– Metodyka nauczania i wychowania dzieci niedowidzących i słabowidzących

– Rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym

– Brajlowskie metody porozumiewania się

– Warsztaty z komunikacji interpersonalnej.

.

Zajęcia prowadzą nauczyciele praktycy z zakresu pedagogiki specjalnej – tyflopedagogiki, lekarz okulista oraz pracownicy pedagogiczni Polskiego Związku Niewidomych

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje świadectwo na druku MEN, potwierdzające uzyskanie
kwalifikacji z zakresu tyflopedagogiki.

lp Nazwa przedmiotu razemgodzin semestr Egza- miny prace kontrol -ne
I. II.
1. Pedagogika specjalna 35 35 tak tak
2. Tyflopedagogika 30 30 tak
3. Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niedowidzących i słabowidzących (elementy psychologii klinicznej 45 45 tak
4. Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku 10 10
5. Orientacja w przestrzeni 25 25
6. Rehabilitacja widzenia 25 25
7. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niedowidzących i słabowidzących 45 45 tak tak
8. Rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym 20 20
9. Brajlowskie metody porozumiewania się 20 20
10. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej 15 15
Razem 270 145 125 4 2

   wróć do poprzedniej strony