PCKZ

KURS KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

ZOOFIZJOTERAPEUTA zwierząt towarzyszącychINFORMACJE OGÓLNE:

  • Kurs obejmuje 180 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym, zaocznym 2 razy w miesiącu (sobota-niedziela).
  • Planowana data rozpoczęcia kursu – listopad 2015r
  • Zajęcia w 10-12 osobowych grupach

FORMA KSZTAŁCENIA:

Kurs ma charakter zajęć praktyczno-teoretycznych. Część teoretyczną stanowią wykłady. W części praktycznej uczestnicy wykonują badania oraz zabiegi na zwierzętach, fantomach oraz pozostałych uczestnikach kursu. Po zakończeniu kursu zaleca się odbycie praktyki u doświadczonego zoofizjoterapeuty.
Po zakończeniu kursu, kursanci będą mieli możliwość wymiany doświadczeń w grupie oraz z wykładowcami za pomocą powstałej platformy internetowej.


WYMAGANIA WZGLĘDEM UCZESTNIKÓW:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • ukończenie 18 roku życia
  • brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu

EGZAMIN:

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Egzamin składa się z:

  • Części pisemnej – test . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 60%
  • Części ustnej – zadania praktyczne. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

OPIS ZAWODU:

Zoofizjoterapeuta jest osobą wchodzącą w skład weterynaryjnego zespołu medycznego.
Celem pracy zoofizjoterapeuty jest poprawa stanu psychofizycznego pacjenta weterynaryjnego, poprzez zastosowanie zarówno zabiegów profilaktycznych jak i leczniczych. Zoofizjoterapeuta przeprowadza zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu. Ściśle współpracuje z lekarzem weterynarii oraz właścicielem zwierzęcia czerpiąc od nich wiedzę o stanie zdrowia pacjenta, jego postępach i ograniczeniach w terapii.
Zoofizjoterapeuta posiada kompetencje umożliwiające badanie kliniczne pacjenta, zlecanie i ocenę badań dodatkowych, diagnozowanie oraz planowanie, przeprowadzanie i modyfikowanie planu rehabilitacyjnego.
Miejscem świadczenia usług zoo fizjoterapeutycznych są gabinety, lecznice i kliniki weterynaryjne, gabinety zoo fizjoterapii lub dom właściciela.
Wszelkie zabiegi zoo fizjoterapeutyczne muszą posiadać odpowiednia dokumentacje medyczną.

PRZEDMIOT LICZBA GODZIN
-Biologia medyczna z elementami chemii organicznej 12
 -Anatomia i fizjologia 24
 -Elementy patologii ogólnej 3
 -Elementy farmakoterapii 3
 -Diagnostyka obrazowa 6
 -Elementy psychologii   i tresury zwierząt 6
 -Wstęp do fizjoterapii 12
-Kinezjologia 6
 -Masaż 18
 -Fizykoterapia 24
 

-Kinezyterapia

24
 -Podstawy fizjoterapii klinicznej w ortopedii i traumatologii 18
 -Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii 12
-Podstawy fizjoterapii klinicznej w innych dysfunkcjach narządów wewnętrznych 6
-Zaopatrzenie ortopedyczne 6
-Egzamin 6

CENA:

Jedna rata – 4200 zł

Dwie raty – po 2150 zł każda

Cztery raty – po 1100 zł każda

 harmonogram-pobierz


   wróć do poprzedniej strony