PCKZ

KURS KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

TECHNIK OGRODNIK

Kwalifikacja R.18 – Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Cel kursu:

Kurs dla osób chcących podwyższyć kwalifikacje zawodowe ogrodnika R.5 na poziom technikalny.

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu produkcji i pielęgnacji roślin, porządkowania terenów zielonych. Przedmiotem produkcji mogą być warzywa, owoce, rośliny jadalne, rośliny ozdobne, grzyby jadalne uprawiane w gruncie i pod osłonami.


Charakterystyka zawodu:

Technik ogrodnik prowadzi produkcję materiału szkółkarskiego-sadowniczego i roślin ozdobnych oraz produkcję owoców i warzyw; przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni; wykonuje dekoracje z wykorzystaniem roślin ozdobnych, naczyń i materiałów pomocniczych. Wykonuje czynności związane z procesem produkcji oraz magazynowaniem produktów ogrodniczych, użytkuje maszyny i urządzenia wykorzystywane w technologii produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych, nadzoruje podległych pracowników. Produkcja materiału szkółkarskiego realizowana jest poprzez stosowanie technologii produkcji drzew i krzewów owocowych i ozdobnych oraz roślin jagodowych, a także bylin oraz roślin jednorocznych i dwuletnich. W zakresie produkcji owoców technik ogrodnik: planuje i projektuje zakładanie i prowadzenie plantacji towarowych oraz je prowadzi.

Produkcja warzyw obejmuje technologie produkcji warzyw pod osłonami i na otwartych plantacjach.

W zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni technik ogrodnik: planuje i projektuje tereny zieleni, wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów, posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach urządzania i pielęgnacji terenów zieleni, przygotowuje miejsca do nasadzeń drzew i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki, obsadza wazy kwiatowe, przygotowuje mieszanki ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin.

W trakcie kształcenia w naszej placówce słuchacz kursu nabywa umiejętności z zakresu:

– planowania i organizacji prac ogrodniczych

– planowania prac związanych z uprawą roślin sadowniczych

– planowania prac związanych z uprawą roślin warzywnych

– planowania prac związanych z uprawą roślin ozdobnych

W przyszłości po ukończeniu kursu absolwent można szukać pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, konserwacją terenów zielonych, w gospodarstwach agroturystycznych i ekologicznych. Można również samemu prowadzić działalność gospodarczą w powyższych kierunkach.

Nabycie kwalifikacji ogrodnika nadaje absolwentowi kursu uprawnienia rolnicze zgodne z wymogami Ministerstwa Rolnictwa oraz ARiMR.


INFORMACJE OGÓLNE:

  • Kurs obejmuje 355 godzin dydaktycznych, trwa 5 miesięcy
  • Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według programu opierającego się na realizacji obowiązującej podstawy programowej
  • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (piątek – sobota)
  • Praktyczna nauka zawodu – w gospodarstwach ogrodniczych, sadowniczych, firmach zajmujących się planowaniem i porządkowaniem ogródków przydomowych. Współpracujemy między innymi ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz PGR Bródno.

WYMAGANIA WZGLĘDEM UCZESTNIKÓW:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • ukończenie 18-go roku życia
  • brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu

EGZAMIN:

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin składa się z:

  • Części pisemnej – test składający się z 40 pytań . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 50 %
  • Części praktycznej – zadanie do wykonania praktycznego np. posadzenie rozsady wg wzorów podanych w zadaniu. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

INFORMACJE DODATKOWE:

  • Na prośbę uczestnika kursu wydawane będą stosowne zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji
  • Rekrutacja bez egzaminów, decyduje kolejność zgłoszeń

 
Ramowy plan zajęć:


PRZEDMIOT FORMA ZAJĘĆ
 

v  Produkcja sadownicza i szkółkarska

teoretyczne
 

v  Produkcja warzywnicza

teoretyczne
 

v  Rośliny ozdobne i tereny zieleni

teoretyczne
 

v  Technika w ogrodnictwie

teoretyczne
 

v  Działalność gospodarcza i organizacja prac ogrodniczych

teoretyczne
 

v  Uprawy ogrodnicze

praktyczne
 

v  Organizacja produkcji ogrodniczej

praktyczne
 

v  Praktyka zawodowa

praktyczne

 

CENA:

Jedna rata – 1750 zł

Dwie raty – po 910 zł

Pięć rat – po 370 zł każda   wróć do poprzedniej strony