PCKZ Kurs Pszczelarski

KURS KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – Kurs Pszczelarski

 TECHNIK PSZCZELARZ

Kwalifikacja R.17 – Organizacja i nadzór produkcji rolniczej i pszczelarskiej

Cel kursu:

Kurs dla osób chcących podwyższyć kwalifikacje zawodowe pszczelarza R.4 na poziom technikalny. Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi, wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej oraz prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

Charakterystyka zawodu:

Technik pszczelarz jest zawodem dla osób lubiących prace na świeżym powietrzu i kontakt ze zwierzętami. Nauka tego zawodu usprawnia zręczność manualną, dobre czucie dotykowe oraz koordynację wzrokowo-ruchową oraz wyczula zmysł węchu i smaku, głównie w celu oceny wartości produktów pszczelich ale także rozpoznawania chorób pszczół. Należy pamiętać również, że praca w pszczelarstwie to w wielu przypadkach duży wysiłek fizyczny oraz narażenie na pożądlenie przez pszczoły. Dodatkowo praca odbywa się w odzieży ochronnej, co bywa uciążliwe zwłaszcza w gorące dni. Praca jest pracą sezonową dostosowaną do naturalnego, odwiecznego tempa rozwoju rodziny pszczelej.

Absolwent potrafi: określać przyrodnicze i gospodarcze znaczenie chowu i hodowli pszczół, oceniać warunki przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne produkcji rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem pszczelarstwa, dobierać kierunki produkcji pszczelarskiej oraz prowadzić pasiekę, stosując odpowiednie technologie w zależności od bazy pożytkowej, prowadzonej gospodarki pasiecznej, wielkości produkcji i potrzeb konsumentów, wyposażać pasiekę oraz obsługiwać podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w produkcji pszczelarskiej, pozyskiwać, konserwować i przechowywać produkty pszczele, przygotowywać produkty pszczele do sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi normami oraz prowadzić ich sprzedaż, planować i wykonywać zabiegi składające się na wychów matek pszczelich i tworzenie odkładów, rozpoznawać, zapobiegać i zwalczać stany anormalne w rodzinie pszczelej, choroby pszczół i szkodniki produktów pszczelich, planować i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji roślinnej, planować i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji zwierzęcej, stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej, prowadzić uproszczoną rachunkowość, komunikować się z uczestnikami procesu pracy, uczestniczyć w prawidłowym wykorzystaniu środków pomocowych dla pszczelarstwa, prowadzić działalność gospodarczą.

 

 

 

W trakcie kształcenia w naszej placówce słuchacz kursu nabywa umiejętności z zakresu:

– organizacji i nadzoru produkcji rolniczej i pszczelarskiej

– organizacji produkcji roślinnej

– organizacji produkcji zwierzęcej

– organizacji produkcji pszczelarskiej

W przyszłości po ukończeniu kursu absolwent można szukać pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem miodu i innych produktów pszczelich, w przedsiębiorstwach zajmujących się chowem i hodowlą pszczół. Można również samemu prowadzić pasiekę pszczelą.

Nabycie kwalifikacji technika pszczelarza nadaje absolwentowi kursu uprawnienia rolnicze zgodne z wymogami Ministerstwa Rolnictwa oraz ARiMR.

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Kurs obejmuje 355 godzin dydaktycznych, trwa 5 miesięcy
  • Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według programu opierającego się na realizacji obowiązującej podstawy programowej
  • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (piątek – sobota)
  • Praktyczna nauka zawodu – w pasiekach przydomowych oraz pasiekach zarodowych. Współpracujemy między innymi ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

WYMAGANIA WZGLĘDEM UCZESTNIKÓW:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • ukończenie 18-go roku życia
  • brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu

EGZAMIN:

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin składa się z:

  • Części pisemnej – test składający się z 40 pytań . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 50 %
  • Części praktycznej – zadanie do wykonania praktycznego np. posadzenie rozsady wg wzorów podanych w zadaniu. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

INFORMACJE DODATKOWE:

  • Na prośbę uczestnika kursu wydawane będą stosowne zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji
  • Rekrutacja bez egzaminów, decyduje kolejność zgłoszeń

Ramowy plan zajęć:


PRZEDMIOT FORMA ZAJĘĆ
v  Technologia produktów pszczelich  

teoretyczne

 

v  Organizacja produkcji pszczelarskiej  

teoretyczne

 

v  Organizacja produkcji rolniczej  

teoretyczne

 

v  Działalność gospodarcza w pszczelarstwie  

teoretyczne

 

 

v  Prowadzenie produkcji pasiecznej

praktyczne

 

CENA:

Jedna rata – 1750 zł

Dwie raty – po 910 zł

Pięć rat – po 370 zł każda   wróć do poprzedniej strony