Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

ZOOFIZJOTERAPEUTA KONI

Kurs zawodowy

Rozpoczęcie zajęć: 06-07.05.2023

Miejsca pracy:

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej i współpraca w ramach rehabilitacji z klinikami koni, lecznicami dużych zwierząt, stajniami, stadninami – bardzo urozmaicona praca w różnych miejscach. Praca dla osób nie lubiących rutyny, chcących żyć aktywnie, otwartych na doświadczenia.

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Informacje ogólne:

  • Kurs obejmuje 184 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym, zaocznym 2 razy w miesiącu (sobota-niedziela lub piątek-sobota-niedziela).
  • Zajęcia w 10-12 osobowych grupach

Forma kształcenia:

Kurs ma charakter zajęć praktyczno-teoretycznych. Część teoretyczną stanowią wykłady. W części praktycznej uczestnicy wykonują badania oraz zabiegi na zwierzętach oraz pozostałych uczestnikach kursu. Po zakończeniu kursu zaleca się odbycie praktyki u doświadczonego zoofizjoterapeuty. 

Wymagania względem uczestników:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • posiadanie wykształcenia średniego,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu.

Egzamin:

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Egzamin składa się z:

  • Części pisemnej – test . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%
  • Części ustnej – zadania praktyczne. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

Opis zawodu:

Zoofizjoterapeuta jest osobą wchodzącą w skład weterynaryjnego zespołu medycznego.Celem pracy zoofizjoterapeuty jest poprawa stanu psychofizycznego pacjenta weterynaryjnego, poprzez zastosowanie zarówno zabiegów profilaktycznych jak i leczniczych. Zoofizjoterapeuta przeprowadza zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu. Ściśle współpracuje z lekarzem weterynarii oraz właścicielem zwierzęcia czerpiąc od nich wiedzę o stanie zdrowia pacjenta, jego postępach i ograniczeniach w terapii.Zoofizjoterapeuta posiada kompetencje umożliwiające badanie kliniczne pacjenta, zlecanie i ocenę badań dodatkowych, diagnozowanie oraz planowanie, przeprowadzanie i modyfikowanie planu rehabilitacyjnego. Miejscem świadczenia usług zoofizjoterapeutycznych są stajnie, lecznice dużych zwierząt.Wszelkie zabiegi zoofizjoterapeutyczne muszą posiadać odpowiednią dokumentację medyczną.

Informacje dodatkowe:

  • Dla osób uczestniczących w więcej niż jednym kursie są przewidziane zniżki.

Ramowy plan zajęć

Przedmiot

Biologia medyczna z elementami chemii organicznej

Anatomia i fizjologia

Elementy patologii ogólnej

Schorzenia narządu ruchu

Elementy farmakoterapii

Elementy psychologii i postępowania ze zwierzęciem

Badanie pacjenta

Wstęp do fizjoterapii

Kinezjologia i kinezyterapia

Masaż

Fizykoterapia (termoterapia, światłolecznictwo, sonoterapia, magnetoterapia, laseroterapia, elektroterapia)

Fizjoterapia jako zabiegi profilaktyczne, praktyczna fizjoterapia koni w ortopedii i traumatologii

Powtórzenie materiału + egzamin

RAZEM

LICZBA GODZIN

12

24

4

20

6

6

4

4

8

48

24

8

12

180

Prowadzący

Dr hab. inż. Maria Soroko

Doktor habilitowany nauk rolniczych, specjalność użytkowanie i dobrostan koni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Master of Science (MSc) in Equine Science na Wydziale Biological, Environmental and Rural Sciences, kierunek Equine Science, Uniwersytet Aberystwyth. Inżynier w zakresie hodowli zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Od 2008 roku specjalizuje się w masażu i zastosowaniu termografii w zoofizjoterapii i medycynie weterynaryjnej koni, współpracując z lekarzami weterynarii i hodowcami oraz prowadząc szkołę rehabilitacji i termografii koni pod nazwą Equine Massage Maria Soroko we Wrocławiu, www.eqma.pl.

Posiada wieloletnie doświadczenie w masażu, uzyskując kwalifikacje Equine Body Worker w masażu sportowym i mięśniowo – powięziowym. Swoje umiejętności i doświadczenia uzyskała na wyjazdach w Europie i Australii. Jest również organizatorem, trenerem warsztatów i kursów zawodowych masażu sportowego koni, fizjoterapii oraz zastosowania termografii u koni. Założyciel Polskiego Towarzystwa Termografii Zwierząt i członek Europejskiego Stowarzyszenia Termografii. Instruktor jeździectwa w British Horse Society. Autorka wielu publikacji naukowych oraz książki pt. „Termografia koni w praktyce” w wersji polskiej i angielskiej.

Katarzyna Hetmaniuk

Właściciel firmy Horse Rehab Institute, właściciel stajni Ultimo oraz założyciel nowopowstałego Centrum Rehabilitacji i Regeneracji Koni pod Wrocławiem.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział: Hodowli i Biologii Zwierząt Kierunek: Zootechnika

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział: Biologii i Hodowli Zwierząt Kierunek: Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących

Studium Fizjoterapii Zwierząt Kierunek: Zoofizjoterapeuta koni

Dzięki ukończonym studiom dysponuje wiedzą z zakresu anatomii, biofizyki, biochemii oraz żywienia zwierząt. W ciągu wieloletniej praktyki oraz uczestnictwu w licznych szkoleniach, zdobyła umiejętności w zakresie terapii manualnej, a także fizykoterapii pozwalające na przygotowanie koni do zwiększonego wysiłku fizycznego, skracające czas regeneracji po wysiłku oraz wspomagające leczenie kontuzji.

Dzięki ukończonym studiom dysponuje wiedzą z zakresu anatomii, biofizyki, biochemii oraz żywienia zwierząt. W ciągu wieloletniej praktyki oraz uczestnictwu w licznych szkoleniach, zdobyła umiejętności w zakresie terapii manualnej, a także fizykoterapii pozwalające na przygotowanie koni do zwiększonego wysiłku fizycznego, skracające czas regeneracji po wysiłku oraz wspomagające leczenie kontuzji.

Dr n. wet. Karolina Barszcz

Od 2007 roku pracuję w Katedrze Nauk Morfologicznych, Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Łączę pracę naukową z działalnością dydaktyczną.

Prowadzę badania z zakresu anatomii porównawczej i klinicznej zwierząt domowych oraz dziko żyjących. Pełnię funkcję kierownika katedry i koordynatora ds. jakości kształcenia.

Jestem aktywnym członkiem European Association of Veterinary Anatomists, Polskiego Towarzystwa Anatomicznego i Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Trzy warianty cenowe

2200 zł

4 dogodne raty

4300 zł

2 dogodne raty

8500 zł

Opłata jednorazowa