Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

TECHNIK PSZCZELARZ

Kurs kwalifikacji zawodowych

Kwalifikacja R.17 – Organizacja i nadzór produkcji rolniczej i pszczelarskiej

Cel kursu:

Kurs dla osób chcących podwyższyć kwalifikacje zawodowe pszczelarza R.4 na poziom technikalny. Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi, wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej oraz prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

Charakterystyka zawodu:

Technik pszczelarz jest zawodem dla osób lubiących prace na świeżym powietrzu i kontakt ze zwierzętami. Nauka tego zawodu usprawnia zręczność manualną, dobre czucie dotykowe oraz koordynację wzrokowo-ruchową oraz wyczula zmysł węchu i smaku, głównie w celu oceny wartości produktów pszczelich, ale także rozpoznawania chorób pszczół. Należy pamiętać również, że praca w pszczelarstwie to w wielu przypadkach duży wysiłek fizyczny oraz narażenie na pożądlenie przez pszczoły. Dodatkowo jest to praca sezonowa, dostosowana do naturalnego, odwiecznego tempa rozwoju rodziny pszczelej. Prace wykonuje się w odzieży ochronnej, co bywa uciążliwe zwłaszcza w gorące dni.  

Absolwent potrafi: określać przyrodnicze i gospodarcze znaczenie chowu i hodowli pszczół, oceniać warunki przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne produkcji rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem pszczelarstwa, dobierać kierunki produkcji pszczelarskiej oraz prowadzić pasiekę, stosując odpowiednie technologie w zależności od bazy pożytkowej, prowadzonej gospodarki pasiecznej, wielkości produkcji i potrzeb konsumentów, wyposażać pasiekę oraz obsługiwać podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w produkcji pszczelarskiej, pozyskiwać, konserwować i przechowywać produkty pszczele, przygotowywać produkty pszczele do sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi normami oraz prowadzić ich sprzedaż, planować i wykonywać zabiegi składające się na wychów matek pszczelich i tworzenie odkładów, rozpoznawać, zapobiegać i zwalczać stany anormalne w rodzinie pszczelej, choroby pszczół i szkodniki produktów pszczelich, planować i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji roślinnej, planować i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji zwierzęcej, stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej, prowadzić uproszczoną rachunkowość, komunikować się z uczestnikami procesu pracy, uczestniczyć w prawidłowym wykorzystaniu środków pomocowych dla pszczelarstwa, prowadzić działalność gospodarczą.

W trakcie kształcenia w naszej placówce słuchacz kursu nabywa umiejętności z zakresu:

  •  organizacji i nadzoru produkcji rolniczej i pszczelarskiej
  •  organizacji produkcji roślinnej
  •  organizacji produkcji zwierzęcej
  • organizacji produkcji pszczelarskiej.

Po ukończeniu kursu absolwent może szukać pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem miodu oraz innych produktów pszczelich, w przedsiębiorstwach zajmujących się chowem i hodowlą pszczół. Można również samemu prowadzić pasiekę pszczelą.

Nabycie kwalifikacji technika pszczelarza nadaje absolwentowi kursu uprawnienia rolnicze zgodne z wymogami Ministerstwa Rolnictwa oraz ARiMR.

Informacje ogólne:

Kurs obejmuje 355 godzin dydaktycznych, trwa 5 miesięcy
Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według programu opierającego się na realizacji obowiązującej podstawy programowej
Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (piątek – sobota)
Praktyczna nauka zawodu – w pasiekach przydomowych oraz pasiekach zarodowych. Współpracujemy między innymi ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wymagania względem uczestników:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • ukończenie 18-go roku życia,
  • brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu.

Egzamin:

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin składa się z:

- Części pisemnej – test składający się z 40 pytań . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 50 %
- Części praktycznej – zadanie do wykonania praktycznego np. posadzenie rozsady wg wzorów podanych w zadaniu. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

Informacje dodatkowe:

Na prośbę uczestnika kursu wydawane będą stosowne zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji
Rekrutacja bez egzaminów, decyduje kolejność zgłoszeń

Ramowy plan zajęć

Przedmiot

Technologia produktów pszczelich

Organizacja produkcji pszczelarskiej

Organizacja produkcji rolniczej

Działalność gospodarcza w pszczelarstwie

Prowadzenie produkcji pasiecznej

Forma zajęć

Teoretyczne

Teoretyczne

Teoretyczne

Teoretyczne

Praktyczne

Kierownik kursu

Michał Babski

Absolwent Wydziału Nauk o Zwierzetach SGGW w Warszawie o kierunku Zootechnik, posiada również dyplom Technika weterynarii. Od kilkunastu lat pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych, głównie na kierunkach technik weterynarii, technik hodowli koni i technik pszczelarz. Jest współautorem programów nauczania dla techników, skryptów i materiałów edukacyjnych.

W ramach ogólnokrajowej koncepcji CSR współpracuje z firmami szkolącymi pracowników o przyrodniczym znaczeniu pszczół i dzikich zapylaczy. Uczestniczył w programach ułatwiających, poprzez hodowlę pszczół, powrót na rynek pracy osobom stale bezrobotnym i wykluczonym (m.in. z ośrodków leczenia uzależnień).

Od kilkunastu lat prowadzi niewielką pasiekę i gospodarstwo rolne metodami modnej dziś Permakultury. Uwielbia prowadzić tam zajęcia praktyczne i zarażać uczniów pasją do pszczelarstwa i ogrodnictwa. Od dziecka miłośnik przyrody, a zwłaszcza zwierząt. Obecnie posiada około pół miliona pszczół, kilkanaście kur, kilka królików, trzy psy, kota, żółwia i kozę oraz zadomowioną na terenie gospodarstwa rodzinkę bobrów.

Trzy warianty cenowe

370 zł

5 dogodnych rat

910 zł

2 dogodne raty

1750 zł

Opłata jednorazowa