Nowy kurs: Rozszerzone szkolenie Porozumienie bez Przemocy

Odbiorcy szkolenia: Zajęcia skierowane są w szczególności do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznych. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli potwierdzające odbycie 128  godzin dydaktycznych szkolenia.

Read More

Nowe szkolenie: Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży

Odbiorcy szkolenia: pedagodzy/ psychologowie szkolni, pracownicy instytucji opiekuńczo-wychowawczych oraz resocjalizacyjnych ,studenci kierunków pomocowych. Program i metoda zmierzają do wyposażenia uczestnika w wiedzę merytoryczną i umiejętności związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz zagrożeniom, wobec których staje młode pokolenie. Program szkolenia: Narkotyki , alkohol , leki , dopalacze to środki uzależniające. Działanie, motywy i skutki ich zażywania przez…

Read More

Zaliczenie praktyki zawodowej – technik weterynarii – III semestr

Zaliczenie praktyki zawodowej III semestr PSP   Do dnia 28.01.2017 należy złożyć w sekretariacie szkoły; wypełniony i podpisany indeks praktycznej nauki zawodu pracę zaliczeniową – historię choroby wybranego pacjenta Historia choroby ma być oparta na przypadku z odbytej praktyki i zawierać musi: – dane zwierzęcia (gatunek, rasa, wiek, płeć) – wywiad z właścicielem – stosowane…

Read More

Raport z ewaluacji problemowej PSP

W maju 2016 r. w Prywatnej Szkole Policealnej nr 1 dla Młodzieży została przeprowadzona zewnętrzna ewaluacja problemowa. Ewaluacja miała na celu zebranie i analizę informacji na temat funkcjonowania szkoły i ustalenie czy szkoła spełnia wymagania oświatowe zawarte w rozporządzeniach MEN. Poniżej zamieszczamy raport utworzony przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Warszawie, którzy powyższą ewaluację przeprowadzali. Pełna…

Read More