Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

Projekt „Uniwersytet otwarty”

Nasza szkoła dołączyła się do projektu „Uniwersytet otwarty”. Biorą w nim udział chętni uczniowie z klas pierwszych oraz ich rodzice lub opiekunowie.

Projekt ten jest realizowany w okresie 14.01.2019 – 31.07.2020 r., w partnerstwie pomiędzy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie – Liderem, a Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) z siedzibą w Warszawie – Partnerem.

Przedsięwzięcie to wykonywane jest na podstawie umowy POWR.03.01.00-00-U142/17, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jego główną ideą jest przeprowadzenie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych dla młodzieży, służących rozwijaniu, u jego uczestników wielorakich kompetencji, w tym przede wszystkim transversal skills niezbędnych na rynku pracy.

Efektem działań jest nabycie/podniesienie kompetencji, wśród osób uczestniczących w edukacji, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Działania powyższe zostaną przeprowadzone przez mentorów, ekspertów w zakresie rozwoju oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Społecznych SGGW.

W ramach przedmiotowego projektu zaproponowano udział w 9 warsztatach szkoleniowych zorganizowanych na terenie SGGW.

Projekt obejmuje warsztaty oraz ćwiczenia z elementami pracy w grupach, prowadzone pod okiem trenerów specjalizujących się w danej tematyce, w salach wyposażonych w niezbędny sprzęt.