PCKZ

KURS ZAWODOWY

LABORANT WETERYNARYJNY


 

Miejsca pracy:


Weterynaryjne laboratoria diagnostyczne, lecznice i przychodnie dla zwierząt posiadające zaplecze diagnostyczne, zakłady higieny weterynaryjnej, laboratoria referencyjne Inspekcji Weterynaryjnej.


Wydajemy świadectwa ukończenia kursu na drukach MEN!

 

Cel kursu:

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu badań analitycznych tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Absolwent kursu, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu, uzyska tytuł zawodowy Laborant Weterynaryjny zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, co umożliwi podjęcie pracy w laboratorium diagnostycznym oraz w organach nadzoru sanitarno – weterynaryjnego.


INFORMACJE OGÓLNE:

 • Kurs obejmuje 210 godzin dydaktycznych
 • Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według programu autorskiego
 • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (sobota-niedziela)
 • Zajęcia teoretyczne w grupach 10-12 osobowych
 • Zajęcia praktyczne, w szkolnej pracowni wyposażonej w aparaturę i sprzęt analityczny, w grupach max 6- osobowych


FORMA KSZTAŁCENIA:

Kurs ma charakter zajęć praktyczno-teoretycznych. Część teoretyczną obejmują wykłady. W części praktycznej uczestnicy wykonują badania z użyciem aparatury i sprzętu laboratoryjnego.
Po zakończeniu kursu, kursanci będą mieli możliwość wymiany doświadczeń w grupie oraz z wykładowcami za pomocą powstałej platformy internetowej.


WYMAGANIA WZGLĘDEM UCZESTNIKÓW:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • ukończenie 18-go roku życia
 • brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu

EGZAMIN:

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Egzamin składa się z:

 • Części pisemnej – test . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 60%
 • Części ustnej – zadania praktyczne. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Na prośbę uczestnika kursu wydawane będą stosowne zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji
 • Rekrutacja bez egzaminów, decyduje kolejność zgłoszeń
 • Prowadzone będzie poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

Ramowy plan zajęć:

PRZEDMIOT LICZBA GODZIN
 

v  Anatomia zwierząt

12 
 

v  Fizjologia zwierząt

12 
 

v  Choroby zwierząt

12 
 

v  Bezpieczeństwo i higiena pracy w weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym, podstawy prawne wykonywania zawodu 

18
 

v  Sprzęt i aparatura laboratoryjna 

12
 

v  Dokumentacja w weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym 

12
 

v  Analityka weterynaryjna 

48
 

v  Podstawowe badania wykonywane w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

24
 

v  Badania produktów oraz żywności pochodzenia zwierzęcego 

36
 

v  Samokształcenie z materiałów otrzymanych od wykładowcy

18
 

Egzamin

 

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

210 

 

CENA:

Jedna rata – 3200 zł

Dwie raty – po 1650 zł każda

Cztery raty – po 850 zł każda


Planowany termin rozpoczęcia kursu marzec/kwiecień 2017. Dokładny harmonogram zajęć będzie udostępniony po  utworzeniu się grupy.


   wróć do poprzedniej strony